Vedtægter

Vedtægter for Foreningen Vågetjenesten, 8660 Skanderborg

§ 1 Navn og hjemsted:
Foreningens navn er: Vågetjenesten, 8660 Skanderborg.

Foreningens hjemsted er: Skanderborg Kommune.

§ 2 Formål og medlemskab:
Foreningens formål er via foreningens frivillige at tilbyde støtte og aflastning til alvorligt syge og døende og deres pårørende samt at tilbyde at aflaste og yde støtte til personer, der passer pårørende med demenssygdomme.

Som medlem kan optages enhver, der indstilles hertil efter samtale med 2 bestyrelsesmedlemmer.

§ 3 Generalforsamlingen:
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af maj i forbindelse med ERFA-møde.

Oplysning om dato for ERFA-møde anses samtidig som indkaldelse til generalforsamling. Oplysning af dato skal ske senest 3 uger før. Oplysning kan ske elektronisk.

Adgang til generalforsamling har alle foreningens medlemmer. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være oplyst bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal. Undtaget er vedtægtsændringer og foreningens opløsning, der kræver 2/3 af de fremmødtes stemmer. Afstemning sker ved almindelig håndsoprækning. medmindre et medlem begærer skriftlig afstemning.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem at bestyrelsen.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Formandens beretning og godkendelse heraf
  4. Regnskabsaflæggelse og godkendelse heraf
  5. Fremlæggelse af budget for det kommende år
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelse
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt

§ 4 Foreningens daglige ledelse:
Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen, der vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen leder i overensstemmelse med vedtægterne og beslutninger truffet af generalforsamlingen.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, hvoraf 2 er på valg i lige årstal og 3 på ulige årstal.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand sekretær og kasserer senest 14 dage efter nyvalg. Sekretær og kasserer kan eventuelt vælges uden for bestyrelsen. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsesformanden indkalder til og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt – og kan ske elektronisk – med angivelse af dagsorden. Møderne kan ske, når formanden ønsker det.

§ 5 Økonomi og regnskab:
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget og regnskab. Regnskabet føres af kassereren og revideres en gang årligt af den på generalforsamlingen valgte revisor.

Revisor kan kræve uanmeldt kasseeftersyn, når revisor ønsker dette.

§ 6 Tegningsret og hæftelse:
Foreningen tegnes af bestyrelsesformanden og et bestyrelsesmedlem i forening, jvf. dog næste punkt.

Kassereren står for den daglige varetageIse af foreningens formue, herunder ansøgninger om tilskud mv. Til brug for kassererens varetagelse af foreningens formue kan den samlede bestyrelse meddele kassereren skriftlig fuIdmagt til at disponere over foreningens konti, herunder via Netbank og/eller Mobilbank. Fuldmagt oprettes på pengeinstituttets formularer for fuldmagt.

Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 7 Vedtægtsændringer:
Vedtægtsændringer kræver et flertal på 2/3 at generalforsamlingens fremmødte medlemmer.

§ 8 Opløsning:
Oplæsning af foreningen kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens eller den ekstraordinære generalforsamlings fremmødte medlemmer. Opløsning skal derefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.

I tilfælde af opløsning skal foreningens midler anvendes i overensstemmelse med det i §2 fastsatte formål eller overdrages til anvendelse til almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse eller overdragelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

§ 9 Vedtagelse:
Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den:
12/08-2020
Dirigent: Halfdan Olesen.